Gražina DAGYTĖ 

Bir­že­lio 22-23 die­no­mis Bir­žuo­se vy­ko kas­me­ti­nis Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų Si­no­das, ku­ria­me da­ly­va­vo re­for­ma­tų si­no­da­lai: dva­si­nin­kai, pa­sau­lie­ti­niai ku­ra­to­riai, Si­no­do gar­bės ku­ra­to­riai, pa­ra­pi­jų de­le­ga­tai, sve­čiai.

Su­si­rin­ki­mo iš­va­ka­rė­se – var­go­nų mu­zi­kos vir­tuo­zo kon­cer­tas

Jau ei­lę me­tų Bir­žų mies­te Jo­ni­nių me­tu evan­ge­li­kai re­for­ma­tai iš vi­sų pa­ra­pi­jų ren­ka­si į Si­no­dą.

Šį­met bū­ta nau­jo­vių – su­si­rin­ki­mo iš­va­ka­rė­se bir­žie­čiai bu­vo pa­kvies­ti į var­go­nų mu­zi­kos vir­tuo­zo Dr. Wil­liam H. Ba­tes iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų kon­cer­tą.

Dr. Ba­tes yra kon­cer­ta­vęs gar­siau­sio­se pa­sau­lio ka­ted­ro­se, ve­dęs už­siė­mi­mus įvai­rio­se JAV baž­ny­čio­se. Jis taip pat yra var­go­na­vęs Eu­ro­po­je – Pa­ry­žiaus Die­vo mo­ti­nos ka­ted­ro­je ir Ka­ra­liaus ko­le­dže (King‘s Col­le­ge) Kemb­ri­dže, Ang­li­jo­je.

Kon­cer­tas – gra­ži do­va­na ne tik evan­ge­li­kams re­for­ma­tams, bet ir vi­sai Bir­žų bend­ruo­me­nei.

Po­li­ti­kai iš­sa­kė pa­dė­kas

Šeš­ta­die­nio ry­tą su­si­rin­ki­mas, kaip įpras­ta, pra­dė­tas pa­mal­do­mis. Šį­met jas lai­kė Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ge­ne­ra­li­nis su­pe­rin­ten­den­tas, kun. To­mas Šer­nas, jam pa­dė­jo vi­ce­su­pe­rin­ten­den­tas, Vil­niaus evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, Pa­ne­vė­žio ir Kė­dai­nių evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­ra­pi­jų ad­mi­nist­ra­to­rius, kun. Rai­mon­das Stan­ke­vi­čius, Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų Kon­sis­to­ri­jos vi­cep­re­zi­den­tas, Bir­žų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ri­mas Mi­ka­laus­kas, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­to­rė, kun. Si­gi­ta Vein­ziert, kun. To­mas Sa­kas bei kun. Frank van Da­len, lai­ki­nai ei­nan­tis Kau­no evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­ra­pi­jos ad­mi­nist­ra­to­riaus pa­rei­gas.

Si­no­da­lai su­lau­kė gar­bių sve­čių, iš­klau­sė jų svei­ki­ni­mus. Su­va­žia­vi­mo sve­čius pa­ger­bė ir val­džios at­sto­vai. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius džiau­gė­si ga­lė­da­mas bū­ti kar­tu. Jis dė­ko­jo Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ge­ne­ra­li­niam su­pe­rin­ten­den­tui, kun. To­mui Šer­nui bei jam įtei­kė at­mi­ni­mo do­va­ną, o Dr. Wil­liam H. Ba­tes – Bir­žų mies­to at­mi­ni­mo me­da­lį.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas džiau­gė­si, kad „Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų aukš­čiau­sios baž­ny­ti­nės sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jos su­va­žia­vi­mai tra­di­ciš­kai vyks­ta Bir­žuo­se, kad bū­tent mū­sų mies­te spren­džia­mi svar­biau­si Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios klau­si­mai“.

Me­ras pa­ste­bė­jo, jog iš Bir­žų kraš­to ki­lę Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios žmo­nės įne­šė di­de­lį in­dė­lį į ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės kū­ri­mą, ša­lies kul­tū­rą, is­to­ri­ją, o jų dar­bai ir nuo­pel­nai vie­naip ar ki­taip įver­tin­ti, ap­ra­šy­ti. Taip pat ra­jo­no va­do­vas pa­si­džiau­gė ir šian­dien ak­ty­viai dir­ban­čiais evan­ge­li­kų re­for­ma­tų bend­ruo­me­nės na­riais, ku­rie sa­vo dar­bais tur­ti­na mū­sų kraš­to ir ša­lies gy­ve­ni­mą. Vy­tas Ja­rec­kas dė­ko­jo, kad Bir­žų re­for­ma­tų baž­ny­čia at­vi­ra kul­tū­rai ir me­nui, kad čia vyks­ta kon­cer­tai ir ki­ti ren­gi­niai, ku­riuo­se lau­kia­mi vi­si bir­žie­čiai.

Ra­jo­no va­do­vas dė­ko­jo evan­ge­li­kų re­for­ma­tų bend­ruo­me­nei už ini­cia­ty­vas var­dan kraš­to atei­ties, už puo­se­lė­ja­mą eku­me­niz­mo dva­sią.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Iru­tė Var­zie­nė sa­kė la­bai ger­bian­ti re­for­ma­tų bend­ruo­me­nę, ver­ti­nan­ti ją už dau­ge­lį da­ly­kų. Baž­ny­čiai ji lin­kė­jo tik­ro­jo at­vi­ru­mo ir vi­di­nės san­tar­vės, nes „nie­kas taip ne­su­dau­žo, kaip sa­vų­jų iš­da­vys­tė, sa­vų­jų ne­su­ta­ri­mai.“

Po pa­mal­dų, kaip ir de­ra pir­mą­ją die­ną, si­no­da­lai po­sė­džia­vo, gi­li­no­si į įvai­rius baž­ny­ti­nius bei or­ga­ni­za­ci­nius klau­si­mus. Per še­šias Si­no­do se­si­jas bu­vo ren­ka­ma baž­ny­čios va­do­vy­bė, priim­ti spren­di­mai dėl nau­jų dva­si­nin­kų tar­nys­tės, pa­tvir­tin­ti įvai­rūs ki­ti do­ku­men­tai.

Rea­bi­li­ta­vo ku­ni­gą Ado­mą Šer­ną

Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų Si­no­das pa­tvir­ti­no ka­no­ną dėl Baž­ny­čios su­pe­rin­ten­den­to kun. Ado­mo Šer­no tar­nys­tės bei įver­ti­no jo var­du 1964 m. „Tie­so­je“ pa­skelb­tą laiš­ką Non cre­do, quia ab­sur­dum est.

Pas­kelb­ta, jog baž­ny­čios su­pe­rin­ten­den­to, kun. Ado­mo Šer­no (1884 – 1965) LTSR evan­ge­li­kų re­for­ma­tų Kon­sis­to­ri­jai 1964 07 05 pa­teik­tas pra­šy­mas lai­ky­ti jį „at­si­sa­kiu­siu ku­ni­gys­tės ir nuo tar­ny­bos Baž­ny­čio­je“ lai­ko­mas ne­ga­lio­jan­čiu.

Si­no­das, „įver­tin­da­mas Ado­mo Šer­no il­ga­me­tę, iš­ti­ki­mą ir vai­sin­gą tar­nys­tę, at­si­žvelg­da­mas į so­vie­ti­nės ne­lais­vės pan­čiais su­kaus­ty­tą to me­to baž­ny­ti­nę va­do­vy­bę bei įvai­riais bū­dais nei­gia­mai vei­kia­mą Die­vo žo­džio tar­ną“, nu­ta­rė, jog Ado­mo Šer­no pa­reiš­ki­mas lai­ko­mas ne­pag­rįs­tu ar­gu­men­tais, ku­riuos Baž­ny­čios va­do­vy­bei kun. Ado­mas Šer­nas lais­va sa­vo va­lia pa­teik­ti ne­ga­lė­jo.

Si­no­das nu­ro­dė lai­ky­ti vi­sus ku­ni­go Ado­mo Šer­no pa­rei­gy­bi­nius ti­tu­lus ga­lio­jan­čiais: Baž­ny­čios su­pe­rin­ten­den­to, ku­ris šian­dien ati­tin­ka ge­ne­ra­li­nio su­pe­rin­ten­den­to, Kon­sis­to­ri­jos vi­cep­re­zi­den­to bei Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio evan­ge­li­kų re­for­ma­tų kle­bo­no pa­rei­gas. Mi­nė­tų pa­rei­gų nu­trau­ki­mą nuo 1964 07 18 Si­no­das lai­ko „prie­var­ti­niu, iš­šauk­tu prie­šiš­kos Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ir ap­skri­tai krikš­čio­niš­kam ti­kė­ji­mui bei iš­pa­ži­ni­mo lais­vei sve­ti­mos jė­gos po­vei­kiu.“

Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų Si­no­das nu­ro­dė, jog „to­kio ti­po prie­šiš­kų jė­gų pra­ne­ši­mus, me­la­gin­gas ži­nias praei­ty­je bei atei­ty­je lai­ko ir lai­kys ag­re­si­ja prieš krikš­čio­niš­ką­jį iš­pa­ži­ni­mą ir Baž­ny­čios tar­nau­to­jus ar jos ins­ti­tu­ci­jas.

Bir­žų evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čio­je – pa­stip­ri­ni­mas

2019 me­tų Si­no­das sa­vo dar­bą bai­gė sek­ma­die­nį iš­kil­min­go­mis pa­mal­do­mis, per ku­rias bu­vo pa­skelb­ti nau­ji Si­no­do priim­ti ka­no­nai ir me­mo­ria­lai. Bir­žų evan­ge­li­kų re­for­ma­tų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, kun. Ri­mas Mi­ka­laus­kas pa­mal­dų me­tu iš sa­kyk­los pa­skel­bė, jog grį­žu­sį iš stu­di­jų JAV (Mi­či­ga­no vals­ti­jo­je) teo­lo­gi­jos ma­gist­rą lek­to­rių Vai­do­tą Ic­kį Si­no­das pa­sky­rė sie­lo­va­di­nei pra­kti­kai bei tar­nys­tei į Bir­žus, tal­kin­ti pa­ra­pi­jos kle­bo­nui. Jau se­niai Bir­žuo­se tar­nau­jan­tis kun. Ri­mas

Mi­ka­laus­kas ne tik to­liau eis kle­bo­no pa­rei­gas bet ir liks evan­ge­li­kų ka­ro vy­riau­siuo­ju ka­pe­lio­nu ir Ka­rių dist­rik­to su­pe­rin­ten­den­tu.

2019-2022 me­tų ka­den­ci­jai Lie­tu­vos evan­ge­li­kų re­for­ma­tų ge­ne­ra­li­niu su­pe­rin­ten­den­tu iš­rink­tas kun. Rai­mon­das Stan­ke­vi­čius, vi­ce­su­pe­rin­ten­den­tu – kun. To­mas Šer­nas, ku­ris dar eis ir Vil­niaus pa­ra­pi­jos kle­bo­no pa­rei­gas.

Si­no­das pa­tvir­ti­no pa­tai­sas Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų san­tuo­kos ir sky­ry­bų nuo­sta­tuo­se.

Nau­ja­sis dva­si­nin­kas ra­gi­no rū­pin­tis baž­ny­čių au­gi­mu

Iš­kil­min­gų pa­mal­dų me­tu ku­ra­to­rius, lek­to­rius Hol­ger La­hay­ne bu­vo or­di­nuo­tas į ka­te­che­tus (dia­ko­nus). Su­si­rin­ku­siai Baž­ny­čiai jis kal­bė­jo, jog „vi­sas krikš­čio­niš­kas gy­ve­ni­mas yra ėji­mas Kris­taus pė­do­mis“. Dva­si­nin­kas pra­šė ne­pa­mirš­ti pa­grin­di­nės mi­si­jos – Kris­taus ra­gi­ni­mo pa­da­ry­ti Jo mo­ki­niais „vi­sų kraš­tų žmo­nes“. Baž­ny­čia, pa­sak pa­moks­li­nin­ko, tu­ri bū­ti ak­ty­vi, Ji tu­ri rū­pin­tis au­gi­mu. Ne­pa­kan­ka lan­ky­tis šven­to­vė­je, klau­sy­tis ku­ni­gų pa­mo­ky­mų, rei­kia mo­kė­ti juos pri­tai­ky­ti, o tai yra va­di­na­ma au­gi­mu Die­vo žo­džio švie­so­je.

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas