Palmyra Griciūnienė

Minint maldų už krikščionių vienybę savaitę, sausio 25 dieną vyko įvairių Panevėžio krikščioniškų bendruomenių Dievo Žodžio ekumeninis šventimas Su mumis elgėsi labai draugiškai (plg.Apd.28,2) drauge meldžiantis ir prašant vienijančio Šv. Dvasios veikimo.

Atsiliepdami į kun.Rimanto Kauniečio kvietimą, ekumeninėse pamaldose dalyvavo  LERB generalinis superintendentas  parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius ir grupelė panevėžiečių reformatų.

Susirinkusieji, gavę lapelius su pamaldų tvarka ir giesmių žodžiais, giedojo kartu.

Giedant įžangos giesmę, į ekumeninių pamaldų vietą suėjo įvairias konfesijas atstovaujantys dvasininkai. Evangelikų liuteronų parapijos kunigas Arvydas Malinauskas nešė Evangelijų knygą.  Pamaldoms vadovavo kunigas Jonas Morkvėnas. Jis tarė pasveikinimo žodį, pabrėždamas Maldos galią.  Tegul meilė ir pagarba, kurią rodome vienas kitam melsdamiesi dėl krikščionių vienybės šiandien, lydi mus visus metus.

Visų dalyvavusių bendruomenių dvasininkai pravedė tam tikras pamaldų dalis – atgailos, Dievo Žodžio skelbimo, maldavimų, palaiminimo. Visi tikintieji garsiai meldėsi Apaštališkojo tikėjimo išpažinimo ir Tėve mūsų maldomis.

Giesmes giedojo bažnyčios Panevėžio Vynuogynas ir Kristaus Karaliaus parapijos šlovintojai, solines giesmes atliko Regina Juškienė iš Jungtinės metodistų Bažnyčios.

Pastorius Žilvinas Škulevičius perskaitė skaitinį Apd 27, 18 – 28, 10, o kunigas Arvydas Malinauskas pasakė verčiančią susimąstyti homiliją.

Pasveikinome vienas kitą, palinkėdami ramybės, kurią mums dovanojo Kristus. Dvasininkai stengėsi pasveikinti visus dalyvavusius pamaldose. Po to jie palaimino visus, o tikintieji savo asmeninius prašymus, lūkesčius suklaupę sudėjo į vieną tylią asmeninę malda.

Pamaldų pabaigoje sugiedojome  ekumeninių bažnyčių Panevėžyje himną Esam Dvasioje viena, viena Viešpatyje. Šis himnas išsako troškimą, kad vienybė būtų tarp visų, kad kartu eitume skelbti Dievo meilę žmonėms ir ryžtą kartu dirbti ir padėti viens kitam, tada iš mūsų meilės žmonės Kristų matys.

Iškilmingose pamaldose, pasisėmę Šventosios Dvasios meilės, ramybės, esame siunčiami dalytis šiomis dovanomis savo kasdienėje aplinkoje. Šventoji Dvasia, Viešpatie, veski mus! Gera buvo matyti pažįstamų ir nepažįstamų veidų ir džiugu, kad visi Viešpatyje esame viena.

Po pamaldų dvasininkus ir parapijų pirmininkus pasivaišinti pakvietė Kristaus Karaliaus katedros administratorius kunigas Eugenijus Troickis. Vyko nuoširdus bendravimas ir tolesnės ekumeninės bendrystės Panevėžyje iniciatyvos aptarimas. Tikėkimės, nedideliame mieste Panevėžyje sutinkamus žmones dažniau atpažinsime kaip savo brolius Kristuje.