Palmyra Griciūnienė

Sekminių – Bažnyčios gimimo dienos – pamaldos sutapo su antruoju birželio sekmadieniu, kada paprastai pamaldoms renkasi panevėžiečiai. Prieš pamaldas į repeticiją rinkosi choristai, pasipuošėme bažnyčią bijūnų ir irisų žiedais, o berželiais bažnyčią jau buvo išpuošę liuteronų parapijiečiai.

Pamaldas laikė generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas. Jos prasidėjo choro giesme Balti žiedai. Klausėmės Dievo Žodžio, kunigo Tomo Šerno pamokslo apie Sekminių šventę, kuri nuo senovės laikų primena mums brangiausias Dievo dovanas – Šventosios Dvasios išliejimą, krikščionių Bažnyčios susikūrimą. Dangiškasis Tėvas mums atsiuntė Mokytoją, Globėją ir Guodėją, Tėvas atsiuntė Šventąją Dvasią, kuri mums suteikia jėgų, mus moko ir guodžia.

Šventosios Dvasios vedami,  šventėme Viešpaties Vakarienę, giesmėmis šlovinome Viešpatį. Pakiliai iš visų tikinčių širdžių nuskambėjo giesmė Valdove Didis.

Sekminių šventė sutampa su vasaros pradžia.  Duok, Dieve, kad jos sutaptų ne tik su visu grožiu pražydusia augmenija, bet ir geresnius ir prasmingesnius darbus mūsų gyvenime skirtume Viešpačiui, Jam teiktume daugiau meilės, padėkos ir pagarbos už visa, ką Jis mums yra padovanojęs.

Po šventinių pamaldų šiltai pabendravome agapėje, kurios metu klausėmės parapijos seniūno Donato Skiauterės įspūdžių iš kelionės po Kiniją. Donatas vaizdžiai pasakojo apie kiniečių gyvenimo būdą, gamtos ir miestų grožį, sunkumus, kopiant į aukštai kalnuose stovinčias didingas pagodas, virš 300 km per valandą greičiu tiesia linija per tunelius ir tiltus skriejančius traukinius ir kt. Aštuoniolikos dienų kelionė jam ir jo šeimos nariams paliko neišdildomą įspūdį. Šeima dėkinga dukrai Aldutei, kuri šiuo metu mokosi kiniečių kalbos ir atlieka metų praktiką Kinijoje.

Mes esame dėkingi Viešpačiui už bendrystę,už pakylėtas akimirkas, kad galėjome pabūti kartu  ir švęsti Sekminių šventę.

Nuotraukos autorės