2015 m. balandžio 12 d. po pamaldų įvyko Vilniaus ev. reformatų parapijos sesija. Išrinkus sesijos posėdžio pirmininkaujantį – kun. Raimondą Stankevičių, sekretore – Vitą Ickę, balsų skaičiavimo komisiją (pirmininkas Giedrius Vaitiekūnas, nariai Nerijus Krikščikas, Viktorija Liauškaitė), sesija pradėjo darbą.

Vilniaus ev. reformatų parapijos pirmininkui nedalyvaujant, parapijos tarybos veiklos ataskaitą pristatė pirmininko pavaduotoja Danguolė Juršienė, detaliai papasakojusi, kokios veiklos kryptys buvo prioritetinės ataskaitiniu laikotarpiu, pareiškė padėkas dvasininkams – kunigams T. Šernui ir R. Stankevičiui, lektoriui V. Ickui ir parapijiečiams, daugiausiai prisidėjusiems, kad pamaldos vyktų laiku ir tinkamai, skambėtų vargonų muzika, vyktų gyvas, darnus gyvenimas.
Vilniaus parapijos klebonas kun. R. Stankevičius pateikė ataskaitą apie dvasinę tarnystę: papasakojo apie atgijusias Biblijos studijas, sekmadieninės mokyklėlės veiklą. Pranešė, kad praėjusiais metais buvo pakrikštyti septyni vaikai, krikščionio tikėjimą reformatų išpažinime patvirtino keturi asmenys, sutuoktos dvi poros, palaidoti keturi parapijiečiai. Parapijos klebonas atsakė į parapijiečių užduotus klausimus apie Krikščioniško darželio veiklą, parapijoje vykdomus projektus ir kitus paklausimus.

 

2014 metų parapijos finansinę ataskaitą pristatė buhalterė Laima Krikščikienė ir atsakė į parapijiečių užduotus klausimus dėl galimai likusios skolos Kėdainių parapijai bei kitus klausimus.

Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė tos komisijos narė Ingrida Ramšienė, patvirtindama, kad komisija pastabų dėl finansų tvarkymo neturi.

Sesija turėjo apsvarstyti ir nuspręsti balsavimu, ką deleguos nuo Vilniaus parapijos į eilinį Sinodą 2015 m. birželio 20-21 d. Biržuose. Rinkimuose daugiausiai balsų surinko Nerijus Krikščikas ir pirmininko pavaduotoja Danguolė Juršienė kurie ir atstovaus Vilniaus parapijai Sinode. Jiems dėl nenumatytų priežasčių negalint vykti, juos pakeis kuratorius Giedrius Vaitiekūnas ar kanclerė Vita Ickė.

Sesija pritarė siūlymui įsteigti parapijos ūkvedžio/ekonomo pareigybę ir nutarė ieškoti galimų kandidatų.

Parapijos seniūnų taryba savo posėdyje buvo nutarusi siūlyti sesijai rekomenduoti į Sinodo kuratorius Vilniaus ev. reformatų parapijos narį Nerijų Krikščiką. Parapija su džiaugsmu pritarė Nerijaus Krikščiko kandidatūrai į Sinodo kuratorius.

Į sesijos darbotvarkę buvo įtrauktas visiems labai aktualus klausimas dėl Vilniaus bažnyčios šildymo. Galimus variantus dėl bažnyčios šildymo pristatė Nerijus Krikščikas, pateikė informaciją kas padaryta, kad būtų galima gauti finansavimą šildymo įrengimui bei atsakė į parapijiečių klausimus

Apie dabartinę padėtį, susijusią su teisiniais procesais, kokios galimos perspektyvos ir pasekmės informavo kun. Raimondas Stankevičius.

Parapijos sesijoje apsilankė ir jos pabaigoje žodį tarė vienas iš pirmųjų Vilniaus parapijoje tarnavusių dvasininkų – Julius Norvila.
Sesija baigta Dievo žodžiu ir malda.

„V.r.ž." inf.

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas