Mane daugsyk ištiko kely baisi audra,Danute Kavaliauskiene
Žaibai, griausmai apniko, lietus, kruša, pūga.
Pavydą, melą, kerštą turėjau kantriai nešt,
Neužtarnautą šmeižtą, paniekinimą kęst...

Tenai jau aš laiminga gyvensiu amžinai
Su tais, kuriuos meilingai garbe apdabinai.
Ten laisva nuo niekybės dėkosiu Tau karštai,
Jau būstuos tėvonystės ilsėdama saldžiai...

351 giesmė. Evangelikų giesmynas. 1942m.

 

Po sunkios, varginančios ligos tyliai su šiuo pasauliu atsisveikino Vilnaius ev. reformatų parapijos narė nuo 2012 metų, viena iš „Vilniaus reformatų žinių" leidėjų Danutė Griniūtė-Kavaliauskienė. Reformatams tarnavo dar nebūdama reformatų parapijos nare. Daugelis kurt. Mykolo Mikalajūno leidyklos „Apyaušris" išleistų reformatų konfesijos knygų perėjo per Danutės rankas ir akis: pagražėjo sakiniai, tapo aiškesnė mintis, išryškėjo prasmė.

Gimė Danutė 1953 m. gruodžio 28 d. tykiame ir kukliame Pernaravos miestelyje tuometiniame Ariogalos rajone (dabar Kėdainių) daugiavaikėje šeimoje.
1972 metais kartu su dvyne sese Genute puikiais pažymiais baigė Pernaravos vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais abi įstojo į Vilniaus valstalstybinio universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 1977 metais jį baigė su pagyrimu, įgydama geografo (hidrologo) ir geografijos dėstytojo specialybę.

1977 m. buvo paskirta dirbti į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdybą, Hidrologijos skyrių, „Hidrologijos metraščio" leidimo ir duomenų patikros grupę. Po metų (1978) dalyvavo mokslinių redaktorių konkurse tik ką įsikūrusioje „Mokslo" leidykloje ir buvo pakviesta dirbti Gamtos mokslų redakcijoje: iš pradžių moksline redaktore, nuo 1985 m. – vyr. moksline redaktore (iki 1992 m.). Redagavo gamtos mokslų mokslinę literatūrą (Č. Kudabos „Lietuvos aukštumos", „Lietuvos geologija", „Lietuvos paukščiai", „Lietuvos drugiai" ir kt.), mokslą populiarinančius leidinius (il. Albumą „Tarybų Sąjungos gamta" ir kt.), buvo kelių leidinių sudarytoja (pvz., „Mažieji miško turtai"), iš rusų kalbos išvertė knygas: Leopoldas Oldas „Smėlio grafystės kalendorius", Ričardas Fosteris Flintas „Žemės istorija" ir kt. Taip pat redagavo medicinos, psichologijos, fizikos ir kt. mokslų literatūrą – monografijas, vadovėlius, mokomąsias knygas, religinės tematikos leidinius. Visą tą laiką tiesioginį darbą derino su dideliu visuomeninio darbo krūviu.

1992 metais dirbo Vilniaus universiteto Bendrosios geografijos katedros redaktore.
1996–1999 metais – M. Mikalajūno leidyklos „Apyaušris" redaktorė. Šiuo laikotarpiu įgijo naujos patirties, ypač prisidedant prie naujojo ekumeninio Šventojo Rašto redagavimo ir parengimo spaudai.

Nuo 1999 metų dirbo Geografijos in-to (2002 m. reorganizuoto į Geologijos ir geografijos in-tą) Informacijos ir leidybos skyriaus redaktore, o nuo 2006 metų šį darbą institute derino su pagrindinėmis redaktorės pareigomis Vilniaus universiteto leidykloje.

2010 metais, pradėjus kamuoti nepagydomai ligai, dirbo jau tik pagal atskiras leidybines sutartis.

Bet net ir sunkiai sirgdama, 2013 metų rudenį pasiligojus ilgametei „Vilniaus reformatų žinių" redaguotojai Daliai Pronskietytei, neatsisakė pagelbėti. Ir nuo 2013 metų lapkričio mėn. pilnai perėmė mūsų laikraščio redagavimą. 2015 metų paskutinį – gruodžio numerį – redagavo jau sunkiai sirgdama, vos begalėdama prieiti prie kompiuterio, bet kantriai skaitė, taisė, tikrino mūsų rašinius, norėjo nors taip dalyvauti Bažnyčios gyvenime.

Danutė tyliai užgeso sausio 23-iosios vakarą, slaugoma sesės Genutės. Liko daugybė niekur nespausdintų, jautria širdimi parašytų eilėraščių, kuriuos jos vyras Paulius, irgi geografas, meniškos sielos, muzikuojantis, pavertė dainomis...

Vilniaus reformatų žinių" leidėjai