Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys. /1Pt 5,2-3/

Balandžio 10 d. vilniečiai reformatai sprendė parapijos reikalus visuotiniame susirinkime, išklausė parapijos pirmininko pav. Danguolės Juršienės pranešimą apie 2015 metais parapijos nuveiktus darbus, susipažino su buhalterės Laimos Krikščikienės pateikta finansine ataskaita bei Revizijos komisijos išvadomis apie bahalterinės apskaitos vedimą parapijoje, kurias perskaitė seniūnė Donata Indriūnaitė.

Į 2016 m. Sinodą Biržuose buvo išrinkti delegatai: parapijos pirmininko pav. Danguolė Juršienė ir seniūnė Irena Ivaškienė, bei kandidatai, jei išrinktieji delegatai dėl kurių nors priežasčių negalėtų atstovauti parapiją: seniūnė Dalija Gudliauskienė ir lektorius Vaidotas Ickys.

20160410 115256 resizedKun.Raimondas Stankevičius pateikė informaciją apie tebevykstančius teisinius procesus, kokios galimos perspektyvos ir pasekmės, išsamiau pakalbėjo apie šiuo metu vykstančių bylų padėtį, apie bylas, kurios jau baigtos ir kt. Taip pat kunigas išreiškė savo pritarimą, kad parapijai reikalingas ūkvedys, bet per praėjusius metus nebuvo rastas tuo galintis užsiimti asmuo, kvietė parapijiečius siūlyti ir siūlytis į šias pareigas. Kun. R. Stankevičius pateikė Tarnysčių parapijoje projektą ir paragino parapijiečius užsirašyti sąrašan siūlomiems darbams atlikti bei kvietė pamąstyti, kokių dar darbų – paslaugų reikėtų Vilniaus parapijai.

Apie Vilniaus bažnyčios šildymo įrengimo komisijos nuveiktą darbą papasakojo jos pirmininkas kurt. Nerijus Krikščikas. Yra vilties, kad kitąmet Parapijos ataskaitinio susirinkimo metu jau nešalsime. Bet tam reikėtų surinkti dar tiek pat lėšų, kiek jau yra paaukota šiais metais šildymo įrengimui.

„V.r.ž.“ inf.