Rugpjūčio 23 dieną vyko Vilniaus parapijos seniūnų tarybos posėdis. Džiugu, kad į Tarybos narių būrį įsiliejo Austėja Verbickaitė, neseniai išrinkta Centro parapijos seniūne. Posėdžiui pirmininkavo parapijos seniūnų tarybos pirmininkas kurt. Giedrius Vaitiekūnas. Posėdį Dievo Žodžiu ir malda pradėjo Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius.

Tarybos posėdis vyko sklandžiai ir buvo priimta nemažai sprendimų. Bendru Tarybos narių sprendimu nutarta įpareigoti Simoną Česnakaitę sukurti Vilniaus parapijos Facebook‘o puslapį. Tai padės dar labiau skleisti naujienas, žinias apie parapijos veiklą. Sostinės parapijoje netrūksta renginių ir bendravimo su kitomis parapijomis. Baigiantis vasarai, rugpjūčio 26  d. mus aplankė jaunimas iš Kauno ir vyko gausios jaunimo pamaldos, skirtos visiems, ne tik jaunimui. Po jų bendrauta Agapėje. Rugsėjo 8 d. vyks kapinių šventė Dubingiuose. Po pamaldų susirinksime Asvejos regioninio parko direkcijos centre Agapei. O spalio 7 dieną, po pamaldų, bažnyčioje Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono auklėtiniai parodys vaidinimą. Nutarta daugiau dėmesio skirti parapijos narių sąrašų atnaujinimui, ir paraginti parapijiečius, kad jie atitiktų Bažnyčios nario kriterijus.

Pasidžiaugta, jog Sekmadieninė mokyklėlė sėkmingai veikia, vaikučiai noriai ją lanko. Nutarta kviesti ir toliau mokyklėlei vadovauti Džiuljetą Stankevičienę. Bendru tarybos narių sutarimu pritarta bendruomenės narių dalyvavimui Reformatų sodo sutvarkymo projekto svarstymo posėdžiuose, ypatingą dėmesį skiriant paminklo Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkų atminimui vietos parinkimo ir pastatymo klausimams bei šioje teritorijos buvusio ir likusio reformatų paveldo išsaugojimui ar įamžinimui. Jaunimas paragintas aktyviai dalyvauti pamaldose, įsijungti į parapijos gyvenimą ir bendravimą. Pritarta, kad jaunimo ir kitose pamaldose gali būti įvairesnių garbinimo formų. 

Kitą Tarybos posėdį nutarta sukviesti spalio 11 d.

Posėdis buvo baigtas Dievo Žodžiu, malda.

Seniūnė Viktorija Liauškaitė