Viktorija Liauškaitė

Lapkričio 29 d. įvyko Vilniaus parapijos seniūnų Tarybos posėdis – jau paskutinis šiais, besibaigiančiais 2018 metais. Posėdį pradėjo kun. Raimondas Stankevičius Dievo Žodžiu ir Malda.

Džiugu, jog  Tarybos  pirmininko Giedriaus Vaitiekūno siūlymu bei bendru Tarybos narių sutarimu buvo išrinkta pavaduotoja Austė Nakienė. Aptarti ir kiti einamieji parapijos klausimai. Vienas iš jų – tarnystės išlaikymas parapijos choro vadovei Gražinai Petrauskaitei. Iškilmingų pamaldų metų, tokių kaip Spalio 31–ąją, parapijiečius ir svečius džiugino choristų atliekami kūriniai. Choras susirenka kartą per savaitę repeticijoms, darbas vyksta. Nutarta pagal susitarimą choro vadovei G. Petrauskaitei atlyginti už darbą su choru.

Vilniaus parapija turi savo puslapį Facebook‘e, kurį kuruoja tarybos narė Simona Česnakaitė. Ji informavo, kokie darbai atlikti, kalbėjo apie tai, kad reikia dalintis informacija ir teikti Facebook‘o grupės nariams bei teikti įvairiapusiškesnės informacijos, tobulinti Facebook‘o turinio kokybę.

Kun. Raimondas Stankevičius perdavė parapijietės Rasos Šernienės pageidavimą – organizuoti Kalėdinę mugę. Šiam pasiūlymui posėdžio dalyviai pritarė ir pasidžiaugė, kad yra galinčių ir norinčių tai daryti. Kalėdinė mugė jau vyks antrus metus iš eilės, o gautos lėšos bus auka parapijos reikmėms.

Aptarti ir kiti parapijos klausimai: šventinių pamaldų laikas, vykdomas bažnyčios remontas ir kt.

Posėdyje dalyvavę kurt. Holger Lahayne su žmona Rima prisistatė tarybos nariams. Holger Lahayne papasakojo apie savo tarnystę. Jis Lietuvoje nuo 1993 metų, dabar gyvena Vilniuje. Kuratoriaus žmona Rima Lahayne papasakojo, kad kviečiama vesti Biblijos studijas. Ji teiravosi, kokia tvarka yra Reformatų bažnyčioje. Ji nori tarnauti taip, kaip reikalauja Reformatų bažnyčios Kanonai. Ji pamilo reformatų Bažnyčią ir yra įsitikinusi Jos teisingumu. Rima L. norėtų vesti studijas ir paprašė, kad Vilniaus parapija tai įformintų bažnyčios įstatymų nustatyta tvarka. Jokio atlyginimo už tarnystę ji nepageidauja. Norėtų, kad tą klausimą spręstų visi bendruomenės nariai. Rima Lahayne pradėtų vesti užsiėmimus nuo sekančių metų sausio mėnesio. Ji turi sudariusi programą. Kurt. Holger Lahayne pageidautų studijuoti tikėjimo tiesas kartu su norinčiais kartą per savaitę. Galėtų skaityti paskaitas ir kitų konfesijų atstovai. Galima kalbėti apie Dievą ir pasaulį. Sudaryti programą, kviesti žmones. Bendru sutarimu nutarta pritarti Rimos Lahayne iniciatyvai – Biblijos studijų tarnystei – Vilniaus parapijoje nuo 2019 m. sausio mėnesio.

Kitą Tarybos posėdį nutarta sukviesti 2019 m. sausio 10 dieną.

Posėdis buvo baigtas Dievo Žodžiu, Malda.