1. Preambulė.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, siekdamas Bažnyčioje plėtoti pašaukimą tarnauti savo artimui, remdamasis Šv. Raštu, Lietuvos ev. reformatų Sinodo teisiniais aktais, Gdansko Agenda bei J. Kalvino „Ženevos Bažnyčios tvarka" šiais įstatais įtvirtina diakono - bažnyčios socialinio tarnautojo veiklos sąlygas ir uždavinius.

2. Tvirtinama dviejų kategorijų diakonų tarnystė:

a) parapijų diakonai tai parapijų vadovybės patvirtinti savanoriai, kurių uždavinys yra rūpintis visais parapijiečiais, kuriems reikalinga socialinė pagalba.
b) Sinodo diakonai, tai Lietuvos ev. reformatų Sinodo sprendimu ordinuoti diakonai, kurių uždavinys yra organizuoti parapijose ir socialinėse įstaigose diakoninę veiklą, ją vykdyti ir prižiūrėti. Sinodo diakonai, kaip ir dvasininkai, turi balsavimo teisę Sinode.

3. Sąlygos, kurias turi įvykdyti pretendentai į parapijos diakonus:

a) konfirmacijos liudijimas
b) parapijos klebono ar administratoriaus rekomendacija
c) išlaikytas parapijos vadovybės egzaminas

4. Sąlygos, kurias turi įvykdyti pretendentai į Sinodo diakonus:

a) konfirmacijos liudijimas
b) 1 metų savanoriškas darbas parapijos diakonu
c) aukštasis ev. teologijos išsilavinimas arba aukštasis išsilavinimas kitose srityse ir papildomi ev. reformatų teologijos kursai
d) parapijos klebono ar administratoriaus rekomendacija
e) dvasininkų sesijos rekomendacija
f) išlaikytas bažnytinis egzaminas

5. Bendrieji diakonų tarnystės uždaviniai:

a) organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti krikščionišką socialinę veiklą parapijoje arba bažnyčiai priklausančiuose diakonijos įstaigose
b) kunigo pavedimu vesti Biblijos valandėles bei pamaldas 
c) prižiūrėti ir globoti senus bei neįgalius asmenis, lankyti ligonius, vienišus žmones ir našlaičius bei rūpintis visais pagalbos stokojančiais parapijiečiais; padėti spręsti vaikų, jaunimo, šeimų problemas; sąžiningai atlikti visą parapijos ar Bažnyčios vadovybės patikėtą socialinę tarnystę
d) praktikuojant pagalbą artimui, skelbti Jėzaus Kristaus paliudytą Dievo meilę visiems žmonėms

6. Diakono išlaikymas:

a) parapijos diakonų tarnystės išlaikymu rūpinasi parapija
b) Sinodo diakonų išlaikymu rūpinasi Lietuvos ev. reformatų bažnyčios Konsistorija

7. Diakonijų organizavimas:

Evangelikų reformatų parapijos, senelių namai, vaikų ir jaunimo užimtumo centrai, vaikų namai ir kita, Lietuvos ev. reformatų bažnytiniais - teisiniais aktais, gali būti organizuojami į atskirus padalinius (diakonijas), kurios sudarytų vieną Lietuvos „Reformatų diakoniją". Tik Lietuvos ev. reformatų bažnyčios Sinodas gali būti „Reformatų diakonijos" steigėjas ir turėti lemiamą balsą sprendžiant diakonijų problemas. Visas „Reformatų diakonijos" esamas ar įgytas turtas visada priklauso ir lieka Lietuvos ev. reformatų Sinodo nuosavybe (nuo 2002 m atstovaujamas juridinio asmens: Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae - Sinodas, tapatybės kodas: 1921 00594).

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas